Om klubben

Om klubben

Du vet väl att det finns en klubb för oss som gillar sportbilar i Östergötland? Vi i Östgöta Sportvagnsklubb eller ÖSK som vi säger till vardags har drygt 400 medlemmar och över 600 bilar i vårt register. Våra medlemmar har både nytillverkade sportbilar och äldre från slutet av 1920-talet, så bredden är stor.

Vårt syfte är att främja intresset för sportvagnar samt att sammanföra personer med sportvagnsintresse.

ÖSK arrangerar flera evenemang per år. Normalt ses vi på ca 30 olika träffar/körningar på ett år. Allt från Påkörningen i april till Avåkningen i september.

Bankörning på Sviestad motorbana genomförs 10 gånger per år tillsammans med Linköpings Motorsällskap.

Klubben är medlem i Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF). Detta ger bland annat föreningen en kanal för att göra medlemmarnas stämma hörd på riksplanet tillsammans med andra liknande föreningar.
Har du en fin veteranbil kan vi hjälpa dig att teckna den förmånliga MHRF-försäkringen genom klubben.

Klubben är dessutom ansluten till Svenska Bilsport Förbundet (SBF) och ett antal av medlemmarna tävlar framgångsrikt i klubbens färger.

ÖSK:s klubbtidning heter ÖSK-Nytt och utkommer fyra gånger per år och innehåller reportage från klubbens aktiviteter, tester av olika sportbilar osv.

Prova på medlemskap ett år – du får träffa många trevliga medlemmar och du kommer inte att ångra dig!

Styrelsen/funktioner

Styrelsen 2024

De som sitter i ÖSK:s styrelse är valda på årsmötet. Styrelsens och föreningens målsättning är att främja intresset för sportvagnar samt sammanföra personer med sportvagnsintresse. Styrelsen består av minst: ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och klubbmästare. Alla styrelseposter väljs för 2 år. Ordförande, kassör samt minst en övrig ledamot väljs udda år. Vice ordförande, sekreterare och klubbmästare samt minst en övrig ledamot väljs jämna år.

Styrelsen arbetar efter en årsplan och samlas normalt 6 gånger på ett år. Agenda och minnesanteckningar från föregående möte skickas ut innan mötet. Vi följer sedan agendan och hjälper varandra i att hålla rätt fokus. Ett styrelsemöte tar ca två timmar och behandlar ekonomi, medlemsärenden, MHRF, racing verksamhet, program/aktiviteter och klubbtidningen

Ordförande
Per Strömqvist
per.stromqvist@sgd.se

Vice Ordförande
Peter Lagergren
petersr.lagergren@gmail.com
0702-03 26 98

Kassör
Rolf Halldén
rolf.hallden@gmail.com

Sekreterare
Niclas Eriksson
nicer@telia.com

Klubbmästare
Göran Erjeby
erjebygoran@gmail.com

Medlemsregister
Anders Weiland
anders.weiland@aspire.se

Aktiviteter
Göran Erjeby
erjebygoran@gmail.com

ÅK
Krister Eliasson
knutk.eliasson@gmail.com

Teknik ansvarig
Joachim Tollstoy
joachim.tollstoy@gmail.com

Övriga funktioner

 

Månadsbrev
info@osk.nu
Niclas Eriksson

Hemsida
info@osk.nu
Niclas Eriksson

Facebook
www.fb.com/osk1974
Peter Lagergren

Försäkring
Jan Hellberg

Besiktningsman
Jan Hellberg
Göran Erjeby

ÖSK shop
Johnny Lindström

Revisorer
Erik Olsson och Lars Fernström, revisor suppleant Maths Jönsson

Valberedning
Bengt Norén (sammankallande), Martin Merell, John-Åke Svensson

Miljöansvarig
Johnny Lindström

Kontaktuppgifter

Adress

ÖSTGÖTA SPORTVAGNSKLUBB
Box 6012
580 06 LINKÖPING

Kontakt

info@osk.nu

Organisation

Bankgironummer 122-9939
Organisationsnummer 822002 – 7687
Föreningsnummer 28048 – 4
SBF medlemsnummer 23280480MHRF klubbnummer 106
Swish nr är – 1231498120, kostar 1,50 , mottagare ÖSK

Miljöpolicy

Klubbens verksamhet skall kännetecknas av hänsyn till miljön och en strävan mot ett långsiktigt hållbart samhälle.

Verksamheten skall präglas av en öppenhet att aktivt medverka till en teknisk utveckling som gagnar miljön.

Klubben skall också följa den miljöpolicy som finns upprättad av Svenska Bilsportförbundet och även med hänsyn till den miljöpolicy som finns inom den kommun som verksamhets bedrivs eller som medlem är aktiv.

När vi nyttjar andra anläggningar utanför vår egen verksamhet skall vi även ha tagit del av dessa policys så vi tar maximal hänsyn till miljöaspekter.

Miljöbelastning skall minskas genom förebyggande åtgärder och ständiga förbättringar baserat på en helhetssyn för miljön. Detta uppnås genom att:

Uppfylla gällande lagstiftning som berör vår verksamhet (Naturvårdsverket samt miljöbalken)
I våra stadgar och regler väga in miljömässiga aspekter.
Samtliga restprodukter som uppkommer genom vår verksamhet skall omhändertas på ett riktigt sätt och bortskaffas korrekt till där för avsedda insamlingsplatser.
Förebygga miljöolyckor genom att alltid tänka konsekvens i det vi gör.
I alla inköp skall miljöaspekten vägas in, BAT-principen skall följas så långt det är praktiskt och ekonomisk möjligt.

Medlemmar, funktionärer och övriga medverkande ska:

Beakta klubbens miljöpolicy samt ha kännedom om och sprida informationen.
Visa respekt för vår miljö vid all verksamhet.
Välja material, bränslen och övriga utrustning utifrån miljöperspektivet.
Minimera tomgångskörning och buller, beakta närmiljön.
Utnyttja kommunens återvinningsanläggningar för bortskaffande av restprodukter på ett miljöriktigt sätt.
Verka för att förebygga miljöskador och olyckor genom att tänka konsekvens vid all verksamhet.

Att tänka på:

Håll ditt fordon i ett bra skick i alla delar så sparar Du både miljö och egen plånbok genom att ha tändning och förgasare rätt inställda. Byt komponenter som inte fungerar tillfredställande. Täta och byt läckande packningar m.m. i motor och drivlina.
Använd miljöanpassade produkter så långt det finns tillgängligt.
Vid arbete med fordon, se till att inget spill kommer ut i naturen eller grundvatten.
Anlita företag som följer miljölagar och skyddsbestämmelser.
Vid motorrenoveringar bör hårdare ventilsäten m.m. sättas in så att bränslen utan smörjande tillsatser kan användas. Diskutera med andra renoverare och klubbar hur de löst problemen.
Ta hand om gammal olja och andra restprodukter på ett miljöriktigt sätt, lämna avfallet på en miljö/återvinningstation. Använd EJ gammal olja till andra ändamål, de innehåller upp till tusen gånger mer cancerframkallande kolväten än ren olja.
Batterier och metall lämnas till återvinning.
Skulle Du lämna ett ¨visitkort¨ efter en parkering så torka upp oljan med en trasa. (Se till att skaffa särskilt droppskydd att lägga under fordonet vid parkering, om du vet om att din bil droppar olja.)
Använd i möjligaste mån miljövänliga bilvårdsprodukter, schampo, avfettningsmedel m.m. Helst sådana som är biologiskt nedbrytbara. Tänk på att ett välvaxat fordon håller sig renare längre, är lättare att tvätta och kräver mindre rengöringsmedel. Tvätta alltid bilen i särskild spolhall. Om ej möjligt är bästa stället gräsmattan eller en grusplan. Undvik att tvätta på asfalterade gator där smutsvatten och oljerester rinner rakt ner i dagvattenbrunnar och sedan direkt ut i vattendragen.

Miljökodex för fordonsägare

Ständig miljöutveckling är vår målsättning och att vi alla skall utvecklas på miljöområdet och vara lyhörda för tidens strömningar.

Linköping i november 2019

Stadgar

§1 Föreningens namn
Föreningens namn är Östgöta Sportvagnsklubb (förkortat ÖSK) bildad 1974 och konstituerad 1991, dess styrelse har sitt säte i Linköping.

§2 Föreningens syfte och verksamhet
ÖSK är en ideell förening vars målsättning är att främja intresset för sportvagnar samt sammanföra personer med sportvagnsintresse. Basen för verksamheten är en återkommande månadssammankomst förlagd till en vardag (först tisdag i månaden är gängse praxis).

Varje år arrangeras Påkörningen för att sporra medlemmarna att i tid få ut sina sportvagnar på vägarna. Majrundan är också ett återkommande arrangemang, vinnaren skall vårda klubbens ständiga vandringspris under året samt tillse att hans/hennes namn samt biltyp blir ingraverat i detsamma.
Föreningen är helt opolitisk.

§3 Miljö
Klubbens verksamhet skall kännetecknas av hänsyn till miljön och att delta i en strävan mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Verksamheten skall präglas av en öppenhet att aktivt medverka till en teknisk utveckling i miljöns tecken.

§4 Medlemmars integritet
ÖSK värnar om personlig integritet och tillämpar Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) som gäller för hela EU.

§5 Medlemskap
Medlemskapet ges till den person som bedöms kunna verka positivt i linje med föreningens inriktning och stödja densamma.
Till hedersmedlem kan årsmötet efter förslag från styrelsen välja medlem som under lång tid verkat i föreningens anda.
Styrelsen kan på årsmötet utdela förtjänstdiplom / förtjänsttecken eller uttala hedersomnämnande till medlemmar som under året på ett särskilt sätt verkat i / för föreningen.

§6 Eget utträde och uteslutning
Utträde under löpande år skall ske skriftligen till styrelseordföranden. Uteslutning sker automatiskt vid ej betalad medlemsavgift. Om medlem medvetet skadat föreningens namn eller verksamhet sker uteslutning omedelbart. Sådan uteslutning fordrar 3/4 styrelse majoritet.

§7 Årsavgifter
Årsavgiften som gäller kalenderår och vars storlek bestäms på årsmötet skall erläggas före januari månads utgång genom inbetalning via klubben gällande betalningssätt.
Alla aktiva tävlande medlemmar med förarlicens, skall avlägga full årsavgift, annars gäller ej licens.

§8 Kommunikation
ÖSK-NYTT: Föreningen skall fyra gånger per år ge ut ÖSK-Nytt. Klubbens ordförande är ansvarig utgivare. Månadsbrev: skickas ut via mail. Föreningen skall även ha en aktiv hemsida samt verka i sociala medier.
§9 Verksamhetsåret och årsmötet
Klubbens verksamhets- och räkenskapsår löper från och med den 1 oktober till och med den 30 september.

Årsmötet skall hållas före december månads utgång. Styrelsen kallar till årsmöte. Kallelse och förslag till föredragningslista skickas senast två veckor före utsatt dag för årsmötet. 
Vid årsmötet skall förekomma:

· mötets öppnande
· val av mötesordförande
· val av mötessekreterare
· val av två personer att jämte mötesordföranden justera årsmötesprotokollet
· fråga om mötet är rätt utlyst
· fastställande av föredragningslistan
· styrelsens verksamhetsberättelse
· kassarapport
· revisionsberättelse
· fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
· föredragning av budget
· fastställande av årsavgift
· val av styrelseledamöter
· val av revisorer och revisorssuppleant
· val av valberedning
· övriga ärenden
· mötets avslutande

Fråga från medlem skall, utom när det gäller val av styrelse, för att upptas till behandling på årsmötet, skriftligen komma styrelseordförande tillhanda senast en vecka före den i kallelsen angivna dagen för årsmötet.

§10 Rösträtt och beslutsmässighet
Föreningsmöte är beslutsmässigt med det antal medlemmar som infunnit sig. Vid föreningens möten har varje närvarande medlem en röst. Rösträtt får icke utövas genom fullmakt. Omröstning sker öppet. Val skall företas med slutna sedlar, om rösträkning begärs. 
Beslut fattas, där dessa stadgar ej annorlunda bestämmer, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening, som biträds av mötets ordförande, utom vid val och sluten omröstning, då lottning skall företas.
Styrelseledamot äger icke rätt att deltaga i omröstning om ansvarsfrihet eller i val av revisorer eller revisorssuppleanter.

§11 Styrelse
Styrelsen som väljs av årsmötet, ska bestå av minst: ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och klubbmästare. Alla styrelseposter väljs för 2 år. Ordförande, kassör samt minst en övrig ledamot väljs udda år. Vice ordförande, sekreterare, och klubbmästare samt minst en övrig ledamot väljs jämna år. Tvåårsregeln kan sättas ur spel vid byte av befattning inom styrelsen eller andra speciella skäl.

Verksamheten bedrivs i kommittéer efter styrelsens beslut. Styrelsen kan utökas vid behov. Som President för klubben inträder den tidigare ordföranden. Presidenten äger rätt att närvara vid styrelsens sammanträden under det påföljande året efter sin avgång som ordförande.

§12 Styrelsemöten
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter så påkallar. Styrelsen är beslutsför, när minst fyra ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet, där ej annat sägs i dessa stadgar. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

13 Firmateckning
Ordföranden och kassören tecknar var och en för sig föreningen. Kassören dock endast inom dennes verksamhetsområde.

§14 Revisorer
För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper under verksamhetsåret utses vid årsmötet två revisorer jämte en revisorssuppleant. Räkenskaperna med tillhörande handlingar, samt av styrelsen avgiven verksamhetsberättelse, skall genom kassörens försorg senast den 
15 oktober tillhandahållas revisorerna, som har att senast den 15 november till styrelsen återlämna handlingarna jämte sin revisionsberättelse, vari ansvarsfrihet bestämt tillstyrkes eller avstyrkes.

§15 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar fordras på årsmötet 3/4 av majoritet av avgivna röster. Önskemål om ändringar av stadgarna skall vara styrelsen skriftligen tillhanda i god tid före årsmötet.

§16 Upplösning
Beslut om klubbens upplösning kan endast fattas på förslag av styrelsen och efter beslut av två på varandra följande möten, av vilka minst ett skall vara årsmötet. Mellan dessa möten skall minst fyra veckor förflyta. För giltighet av sådant beslut fordras dock minst 3/4 majoritet vid vartdera mötet. Upplöses klubben, skall dess tillgångar användas enligt sista mötets beslut.